17/09/2019 10:30
Nawigacja
O SZKOLE
Nasza Szkoła
Kadra Pedagogiczna
Pedagog Szkolny
Doradca Metodyczny
Świetlica Szkolna
Dane Kontaktowe
DOKUMENTY SZKOLNE
Statut Szkoły
Koncepcja pracy 2014-2017
Ewaluacja wewnętrzna
Program wychowawczy
Program profilaktyki
DLA NAUCZYCIELI
Prawo oświatowe
MEN
OKE ŁÓDŹ
Kuratorium Oświaty Kielce
DLA UCZNIóW
Warunki Ubezpieczenia uczniów w GOTHAER
Dni wolne od zajęć
Przerwy międzylekcyjne
JAK SIĘ UCZYĆ W DOMU
Gra edukacyjna pierwsza pomoc
Samorząd Uczniowski
Nasze prace z grafiki
ZAJĘCIA DODATKOWE
Zajęcia Pozalekcyjne w roku szkolnym 2015/2016
DLA RODZICóW
Informacje dla rodziców
POSTAWY RODZICIELSKIE I ICH WPŁYW NA DZIECI
Charakterystyka młodzieży w wieku gimnazjalnym
OSIĄGNIĘCIA
Konkursy, laureaci
Osiągnięcia sportowe
REKRUTACJA
Oferta na rok szkolny 2016/2017
Zasady rekrutacji 2016/2017r.
kwestionariusz ucznia
kwestionariusz ucznia spoza obwodu szkoly
Nasi Absolwenci
Rocznik 2002
Rocznik 2003
Rocznik 2004
Rocznik 2005
Rocznik 2006
Rocznik 2007
Rocznik 2008
Rocznik 2009
Rocznik 2010
Rocznik 2011
Rocznik 2012
Rocznik 2013
Rocznik 2014
Rocznik 2015
Rocznik 2016
Oferta na rok 2016/2017


1. Do gimnazjum uczęszczają uczniowie mieszkający w jej obwodzie, którzy ukończyli szkołę podstawową.
2. Na wniosek rodziców dyrektor gimnazjum może:
1) zezwolić, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, na spełnianie obowiązku szkolnego poza gimnazjum,
2) odroczyć obowiązek szkolny ze względu na przykład na dłużej trwającą chorobę.
3. W uzasadnionych przypadkach do gimnazjum mogą uczęszczać uczniowie mieszkający poza jej obwodem. Przyjęcie dzieci spoza obwodu nie może powodować pogorszenia warunków pracy gimnazjum.
4. Zasady rekrutacji do gimnazjum dla dzieci spoza obwodu:
1)Wymagane dokumenty:
a) Podanie o przyjęcie kandydata do szkoły (druk przygotowany przez gimnazjum) – zawierające istotne dla szkoły dane osobowe;
b) Jedną fotografie podpisaną imieniem, nazwiskiem i rokiem urodzenia
c) Dokumenty potwierdzające udział i sukcesy w konkursach organizowanych w szkole podstawowej
d) Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
e) Potwierdzone wyniki sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej (świadectwo lub zaświadczenie)

Regulamin przyjęć
a) Do klasy pierwszej Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Styczniowych przyjmuje się z urzędu absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie szkoły.
b) W przypadku dysponowania wolnymi miejscami dyrektor szkoły rozpatruje wnioski rodziców (opiekunów prawnych) – absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem Gimnazjum nr 1. Gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc stosuje się kryteria uwzględniające:
- oceny z języka polskiego i matematyki na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
- sukcesy w konkursach stopnia co najmniej dzielnicowego o tematyce związanej bezpośrednio z przedmiotem szkolnym (nie dotyczy sukcesów sportowych i artystycznych)
- wynik sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej
c) Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu (bloku przedmiotowego) przyjmowani są do Gimnazjum nr 1 niezależnie od kryteriów wymienionych w ust. 4 pkt, ust.b.

Na stronie internetowej w sekcji Download ukaże się podanie, które wypełnione i wydrukowane należy złożyć w sekretariacie gimnazjum.


Na początku, po zmianie szkoły i kolegów, może być Ci nieswojo. Ale z pewnością w niedługim czasie poznasz wielu wspaniałych ludzi i z nami rozwiniesz skrzydła!


Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
certyfikat
Dni do Wakacji
Telefon Zaufania
facebook
Wygenerowano w sekund: 0.01 857,250 Unikalnych wizyt