17/09/2019 10:29
Nawigacja
O SZKOLE
Nasza Szkoła
Kadra Pedagogiczna
Pedagog Szkolny
Doradca Metodyczny
Świetlica Szkolna
Dane Kontaktowe
DOKUMENTY SZKOLNE
Statut Szkoły
Koncepcja pracy 2014-2017
Ewaluacja wewnętrzna
Program wychowawczy
Program profilaktyki
DLA NAUCZYCIELI
Prawo oświatowe
MEN
OKE ŁÓDŹ
Kuratorium Oświaty Kielce
DLA UCZNIóW
Warunki Ubezpieczenia uczniów w GOTHAER
Dni wolne od zajęć
Przerwy międzylekcyjne
JAK SIĘ UCZYĆ W DOMU
Gra edukacyjna pierwsza pomoc
Samorząd Uczniowski
Nasze prace z grafiki
ZAJĘCIA DODATKOWE
Zajęcia Pozalekcyjne w roku szkolnym 2015/2016
DLA RODZICóW
Informacje dla rodziców
POSTAWY RODZICIELSKIE I ICH WPŁYW NA DZIECI
Charakterystyka młodzieży w wieku gimnazjalnym
OSIĄGNIĘCIA
Konkursy, laureaci
Osiągnięcia sportowe
REKRUTACJA
Oferta na rok szkolny 2016/2017
Zasady rekrutacji 2016/2017r.
kwestionariusz ucznia
kwestionariusz ucznia spoza obwodu szkoly
Nasi Absolwenci
Rocznik 2002
Rocznik 2003
Rocznik 2004
Rocznik 2005
Rocznik 2006
Rocznik 2007
Rocznik 2008
Rocznik 2009
Rocznik 2010
Rocznik 2011
Rocznik 2012
Rocznik 2013
Rocznik 2014
Rocznik 2015
Rocznik 2016
Pedagog Szkolny
Zmiany jakie zachodzą we współczesnej szkole wymagają od pedagoga wielu kompetencji. Rola zawodowa pedagoga szkolnego nie jest wyznaczona w szczegółach, co pozwala na jej twórcze dopasowywanie do warunków i potrzeb szkoły, uczniów i środowiska lokalnego.

Pedagog ma zatem do spełnienia wiele obowiązków, wśród których na szczególne podkreślenie zasługuje:
•roztaczanie kompleksowej pomocy dla dzieci z ubogich i niewydolnych rodzin,
•koordynowanie oddziaływań różnych instytucji i osób wspierających rozwój ucznia,
•uzyskiwanie sił drzemiących w środowisku lokalnym, istotnych dla optymalnego funkcjonowania szkoły,
•wykorzystywanie oferty formalnych i nieformalnych instytucji terapeutycznych do wychowawczo-edukacyjnych oddziaływań na indywidualnego ucznia, grupę i rodzinę,
•prowadzenie działalności profilaktycznej.

Pedagog musi spełniać jednocześnie wiele ról: być wychowawcą, opiekunem, edukatorem, diagnostą, terapeutą i animatorem w jednej osobie. W postawie zawodowej pedagoga szkolnego można wyróżnić następujące elementy:
•intelektualny - dotyczący wiedzy o samym zawodzie, wiedzy z zakresu całej grupy przedmiotów pedagogicznych, a także znajomości problematyki pedagogicznej,
•emocjonalny, tj. zaangażowanie w rzeczywistość wychowawczą szkoły jak również uczuciowe przywiązanie do uczniów,
•motywacyjno-działaniowy - dotyczący podnoszenia przez pedagoga na wyższy poziom efektywności pracy wychowawczej i kształtowania w sposób twórczy swojej roli zawodowej.

ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO:

ogólnowychowawcze
Największą wartością, której są podporządkowane wszelkie poczynania pedagoga, jest dziecko i jego dobro. Obserwując rozwój indywidualny każdego dziecka, a także organizując działalność opiekuńczo-wychowawczą, pedagog powinien dobrze się orientować w uwarunkowaniach procesów wychowawczych i czynnikach kształtujących osobowość. Może wtedy przeciwdziałać ujemnym wpływom i wykorzystać dodatnie. Pedagog musi rozpoznawać wychowawcze środowisko rodzinne. W ramach zadań ogólnowychowawczych organizuje również spotkania z młodzieżą, kształtowanie bowiem poglądów i przekonań odgrywa w wychowaniu dzieci i młodzieży ważną rolę. W skład zadań ogólnowychowawczych, których realizacją zajmuje się pedagog szkolny, wchodzi pomoc uczniom w wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia się.

indywidualna opieka pedagogiczno-psychologiczna
Jednostka, jej potrzeby oraz problemy są najistotniejszym wyznacznikiem pracy pedagoga. Jest ich tak dużo, jak dużo jest uczniów w szkole. Każdego z nich cechuje bowiem odrębna osobowość, charakter i temperament. Zadaniem pedagoga jest kompensowanie braków i niedociągnięć rodziny, które wpływają na jednostkę. Nowe realia spowodowały ciągłe zmiany miejsca zatrudnienia rodziców, zubożenie społeczeństwa, łatwiejszy dostęp do środków odurzających, rosnącą patologię społeczną.
Pedagog zajmuje się również niekorzystnymi dla uczniów zjawiskami, takimi jak:
depresje, nerwice czy stany lękowe. Ponadto pedagog udziela pomocy uczniom w likwidowaniu napięć psychicznych powstałych na tle konfliktów rodzinnych oraz niepowodzeń szkolnych. Bywa rzecznikiem praw ucznia podczas konfliktów z nauczycielami. Pedagog szkolny zajmuje się również niekorzystnymi zjawiskami, takimi jak: alkoholizm, narkomania i nikotynizm.

praca korekcyjno-wyrównawcza
W każdej szkole lub nawet klasie można spotkać uczniów, którzy mają braki w wiadomościach szkolnych lub napotykają trudności w nauce. Rola pedagoga szkolnego w takich przypadkach sprowadza się do organizowania odpowiedniej pomocy w postaci grup wyrównawczych. Do obowiązków pedagoga szkolnego zalicza się też działalność kompensacyjną, która dotyczy wyrównywania braków środowiska rodzinnego w zaspokajaniu potrzeb uczniów - zarówno biologicznych, psychicznych, jak i społecznych. Istotnym elementem w pracy pedagoga szkolnego jest organizowanie różnych form terapii zajęciowej z uczniami z objawami niedostosowania społecznego.

profilaktyka wychowawcza
W skład zadań profilaktyki wychowawczej wchodzą działania zapobiegające niepożądanym zjawiskom w rozwoju i zachowaniu się ludzi. Działalność profilaktyczna pedagoga szkolnego rozpoczyna się od zapoznania się z sytuacją wychowawczą w poszczególnych klasach, a następnie sporządzenia ewidencji uczniów, którzy mają trudności w nauce, sprawiają kłopoty wychowawcze, potrzebują pomocy materialnej itp.
Prowadzenie działalności profilaktycznej to także organizowanie czasu wolnego uczniów. Wśród zadań dotyczących profilaktyki wychowawczej można również umieścić udzielanie wychowawcom i nauczycielom pomocy w ich pracy dydaktyczno-wychowawczej. W działalności profilaktycznej, którą podejmuje pedagog na terenie szkoły, nie można zapomnieć o współpracy z organizacjami młodzieżowymi i instytucjami wspierającymi działalność szkoły. Pedagog szkolny zajmuje się także dziećmi i młodzieżą zagrożoną lub niedostosowaną społecznie. Nie tylko czuwa nad takimi osobnikami, ale także planuje szczegółowo ich dalsze życie w taki sposób, aby odciąć możliwość dostępu do grupy, która może sprowokować do nowych wykroczeń. Pedagog ma do zrealizowania bardzo wiele równie ważnych zadań. Nie jest więc w stanie podołać im wszystkim jednocześnie. Te, które w danej chwili wysuwają się na pierwszy plan, stanowią ośrodek jego zainteresowań i wszelkich poczynań.

pomoc materialna
Realizując to zadanie, pedagog szkolny zbiera niezbędne wiadomości o potrzebach materialnych dzieci od wychowawców klas, opiekunów społecznych oraz przeprowadza wywiady środowiskowe. Tam, gdzie jest potrzebna pomoc materialna, pedagog występuje o przydział zapomóg, bezpłatnych obiadów. Obecnie, kiedy szkoła staje się instytucją otwartą na kontakty ze społecznościami lokalnymi, kiedy zmienia się styl jej pracy, zmieniają się jej potrzeby i oczekiwania, zmianie powinna ulec również rola pedagoga szkolnego. W nowej roli pedagog szkolny powinien przede wszystkim podejmować zadania, które są najbardziej adekwatne do aktualnych potrzeb ucznia i jego środowiska wychowawczego.

Pedagog Szkolny - mgr Izabella Piątek
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
certyfikat
Dni do Wakacji
Telefon Zaufania
facebook
Wygenerowano w sekund: 0.01 857,245 Unikalnych wizyt